Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα

AEONIC SECURITIES CIF Plc

Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα

Κατηγοριοποίηση Πελατών ως προς την Αγορά Στόχο

Η AEONIC SECURITIES CIF Plc στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων προσδιορίζει την Αγορά Στόχο (target market) για τους πελάτες της και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα τα οποία είναι συμβατά με τις ανάγκες και τους στόχους τους. Η Εταιρεία, δύναται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε αναπροσαρμογή της προσδιορισμένης Αγοράς Στόχου και των αντίστοιχων Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως-SRRI:

Ο Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως (SRRI - Synthetic Risk & Reward Indicator) μετρά το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την επένδυση στο χρηματοπιστωτικό μέσο. Ο δείκτης χρησιμοποιεί μια κλίμακα από 1-7, με το 1 να εκφράζει τον χαμηλότερο κίνδυνο. Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και αυτά ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του χρηματοπιστωτικού μέσου. Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και αυτά ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του χρηματοπιστωτικού μέσου. Ο χαμηλός κίνδυνος συνδέεται με χαμηλότερη μεταβλητότητα και συνήθως μικρότερες αποδόσεις αλλά σε καμία περίπτωση η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν ισοδυναμεί με μηδενικό κίνδυνο, ενώ όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία κινδύνου, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου και η πιθανή απόδοση αυτού. Η κατηγορία κινδύνου που παρουσιάζεται δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. Ο Δείκτης Κινδύνου και Αποδόσεως στα ομόλογα μετρά το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την επένδυση σε αυτά. Ο δείκτης χρησιμοποιεί μια κλίμακα από 2-7, με το 2 να εκφράζει τον χαμηλότερο κίνδυνο ομολόγων υψηλότερης πιστοληπτικής διαβαθμίσεως (ΑΑΑ). Ο δείκτης SRRI αναφέρεται και στα πληροφοριακά έγγραφα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων 1-2 : Χαμηλού Κινδύνου (Low Risk) 3-4 : Μέτριου Κινδύνου (Medium Risk) 5-7 : Υψηλού Κινδύνου (High Risk).

Αγορά Στόχος Α ( First Time Investor-SRRI up to 2)

Ιδιώτες πελάτες με καμία έως περιορισμένη Εμπειρία στα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, καμία ανοχή σε ζημία, πολύ συντηρητικό προφίλ και απόλυτη προτεραιότητα στην διατήρηση των κεφαλαίων τους.

Κατηγορία Χρηματοπιστωτικού Μέσου

Απλά Ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης-έως ΑΑ- και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων και άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια με SRRI 1-2 και γενικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου.

Αγορά Στόχος Β ( Basic Investor-SRRI up to 4)

Ιδιώτες πελάτες-Επαγγελματίες πελάτες-Επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους με βασικές γνώσεις και σχετική εμπειρία στα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, μικρή ανεκτή ζημία, συντηρητικό – ισορροπημένο προφίλ και στόχο την επίτευξη εισοδήματος / υπεραξίας.

Κατηγορία Χρηματοπιστωτικού Μέσου

Απλά Ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης-έως ΑΑ- και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων και γενικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου, Μετοχές και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία κεφάλαια μετοχικών δεικτών και μετοχών χωρίς μόχλευση- ETFs εισηγμένα σε οργανωμένες αγορές, Ομόλογα με πιστοληπτική διαβάθμιση έως και ΒΒ , Απλά Ομόλογα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Αμοιβαία Κεφάλαια με SRRI 1-4, Stock Lending, απλά Εταιρικά ή Κρατικά Ομόλογα OTC ή εισηγμένα σε Ρυθμιζόμενη Αγορά.

Αγορά Στόχος Γ (Informed Investor-SRRI up to 7)

Ιδιώτες πελάτες-Επαγγελματίες πελάτες-Επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους με μέση γνώση και εμπειρία στα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, ανοχή σε ζημία, ισορροπημένο προφίλ με σκοπό τους την επίτευξη εισοδήματος / υπεραξίας.

Κατηγορία Χρηματοπιστωτικού Μέσου

Απλά Ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης-έως ΑΑ- και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων και γενικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου, Μετοχές και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία κεφάλαια μετοχικών δεικτών και μετοχών χωρίς μόχλευση - ETFs εισηγμένα σε οργανωμένες αγορές, Επενδύσεις με μόχλευση-margin, Πολύπλοκα Ομόλογα με πιστοληπτική διαβάθμιση έως και ΒΒ , Αμοιβαία Κεφάλαια με SRRI 1-4, Stock Lending, απλά Εταιρικά και Κρατικά Ομόλογα OTC ή εισηγμένα σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, Αμοιβαία Κεφάλαια με SRRI 5-7 Παράγωγα futures - long options – short options – covered, Σύνθετα ETF, Εταιρικά Ομόλογα OTC ή εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως σύνθετα, Warrants.

Αγορά Στόχος Δ (Advanced Investor-SRRI up to 7)

Ιδιώτες πελάτες-Επαγγελματίες πελάτες-Επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους με μεγάλη γνώση και εμπειρία σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, μεγάλη ανοχή σε ζημιά και επιθετικό/κερδοσκοπικό προφίλ με σκοπό την επίτευξη υπεραξίας.

Κατηγορία Χρηματοπιστωτικού Μέσου

Απλά Ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης-έως ΑΑ- και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων και γενικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου, Μετοχές και Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία κεφάλαια μετοχικών δεικτών και μετοχών χωρίς μόχλευση - ETFs εισηγμένα σε οργανωμένες αγορές, Επενδύσεις με μόχλευση-margin, Πολύπλοκα Ομόλογα με πιστοληπτική διαβάθμιση έως και ΒΒ , Αμοιβαία Κεφάλαια με SRRI 1-4, Stock Lending, απλά Εταιρικά Ομόλογα OTC ή εισηγμένα σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, Αμοιβαία Κεφάλαια με SRRI 5-7 Παράγωγα futures - long options – short options – covered, Σύνθετα ETF, Εταιρικά και Κρατικά Ομόλογα OTC ή εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως σύνθετα, Δομημένα προϊόντα, Warrants, Uncovered θέσεις σε παράγωγα, Πολύπλοκα Ομόλογα ανεξάρτητα από την πιστοληπτική διαβάθμιση, Συμβόλαια επί διαφορών (CFDs), προϊόντα FOREX και προϊόντα FOREX μόχλευση.