Η Εταιρεία

AEONIC SECURITIES CIF Plc

Η Εταιρεία

Πολιτική αποδοχών

Οι Αποδοχές που λαμβάνουν τα Καλυπτόμενα Πρόσωπα(στελέχη και εργαζόμενοι πάσης φύσεως) που αμείβονται από την AEONIC SECURITIES CIF Plc είναι Σταθερές. Η εταιρεία δεν καταβάλλει Μεταβλητές Αποδοχές στα στελέχη και στους υπαλλήλους της.

Ειδικότερα:

Οι Σταθερές Αποδοχές αποτελούν το εξασφαλισμένο εισόδημα που λαμβάνει το Καλυπτόμενο Πρόσωπο και δεν συνδέονται με τις επιδόσεις του.

Οι Σταθερές Αποδοχές αντανακλούν τις γνώσεις, την επαγγελματική εμπειρία και την ευθύνη της θέσης του Καλυπτόμενου Προσώπου, όπως αυτή περιγράφεται στον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρίας και στη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του Καλυπτόμενου Προσώπου και της Εταιρίας, εντός του πλαισίου Αποδοχών που έχει καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ενδεικτικά κριτήρια για τη διαμόρφωση του ύψους των Σταθερών Αποδοχών αποτελούν:

  • Το αντικείμενο της εργασίας/απασχόλησης του Καλυπτόμενου Προσώπου.
  • Το περιεχόμενο και η έκταση των καθηκόντων του Καλυπτόμενου Προσώπου.
  • Η ευθύνη που υπέχει το Καλυπτόμενο Πρόσωπο ως εκ της θέσης του.
  • Τα επαγγελματικά προσόντα του Καλυπτόμενου Προσώπου.
  • Η εμπειρία του Καλυπτόμενου Προσώπου.

Τυχόν παρεχόμενες πρόσθετες πλην μισθού παροχές (ενδεικτικά, χρήση κινητού τηλεφώνου, ΕΙΧ αυτοκινήτου, Η/Υ), εντάσσονται στις Σταθερές Αποδοχές.

Ενδεχόμενη μεταβολή του ύψους των Σταθερών Αποδοχών κατόπιν συμφωνίας της Εταιρίας και του σχετικού Καλυπτόμενου Προσώπου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του εργατικού δικαίου δεν καθιστά τις Σταθερές Αποδοχές Μεταβλητές Αποδοχές.