Η Εταιρεία

AEONIC SECURITIES CIF Plc

Η Εταιρεία

Εσωτερική Εποπτεία

Εσωτερικός Έλεγχος

Η AEONIC SECURITIES CIF Plc διατηρεί ανεξάρτητο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο είναι αρμόδιο για την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων της διοίκησης, την λειτουργία μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και την εφαρμογή των εκάστοτε πολιτικών της Εταιρείας. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συντάσσει γραπτές εκθέσεις προς την Διοίκηση της Εταιρίας. Οι έλεγχοι του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας πραγματοποιούνται τακτικά και έκτακτα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Standards for the practice of internal Audit).

Διαχείριση Κινδύνων

Η AEONIC SECURITIES CIF Plc διατηρεί ανεξάρτητο Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την διαχείριση των διαφορετικών κάθε φορά κινδύνων που αναλαμβάνει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Η Εταιρία έχει θεσπίσει διαδικασίες για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την επιβολή εκτάκτων ή προσθέτων μέτρων ανάλογα με την περίπτωση για την καλύτερη αποτελεσματικότητα τους.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η AEONIC SECURITIES CIF Plc διατηρεί ανεξάρτητο Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για την επικαιροποίηση και την ορθή εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί από αυτόν, την ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων της και γενικότερα για την αποτελεσματική συμμόρφωση της Εταιρίας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.