Προστασία επενδυτών

AEONIC SECURITIES CIF Plc

Προστασία επενδυτών

Σύστημα Αποζημίωσης Επενδυτών

Οι επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την AEONIC SECURITIES CIF Plc καλύπτονται από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ. Το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ (‘‘ΤΑΕ’’) σημαίνει το ταμείο των μελών του που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 59(1) και (2) του νόμου 144(Ι)/2007 που προνοεί για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, την Άσκηση Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, τη Λειτουργία Ρυθμιζόμενων Αγορών και άλλα Συναφή Θέματα (‘‘Νόμος’’) ως ταμείο αποζημίωσης επενδυτών πελατών ΚΕΠΕΥ που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα και οι αρμοδιότητες και λειτουργίες του ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Νόμου καθώς και της Οδηγίας 144-2007-15 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (“ΕΚΚ”) για τη Συνέχιση της Λειτουργίας και τη Λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών ΕΠΕΥ (‘‘Οδηγία’’). Το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης σε αιτητές οι οποίοι θα κριθούν ότι δικαιούνται να αποζημιωθούν ανέρχεται μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ(20.000). Η κάλυψη αυτή αφορά το σύνολο των απαιτήσεων του αιτητή έναντι ενός μέλους του ΤΑΕ ανεξαρτήτως αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας.

Η αίτηση προς το ΤΑΕ μπορεί να υποβληθεί με ένα από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

(α) Συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο υποβολής αίτησης, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

(β) Υποβάλλοντας μια απλή επιστολή στο γραφείο του ΤΑΕ συνοδευόμενη από όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η επιστολή/αίτηση μπορεί:

(α) Να σταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ
Διαγόρου 27, 1097 Λευκωσία, Κύπρος

(β) Να παραδοθεί ιδιοχείρως στο γραφείο του ΤΑΕ στη διεύθυνση:
Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ
Διαγόρου 27, 1097 Λευκωσία, Κύπρος