Υπηρεσίες

AEONIC SECURITIES CIF Plc

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Τοποθέτησης - Placement Μετοχών ή Ομολογιών

Η AEONIC SECURITIES CIF Plc παρέχει σε επιχειρηματικούς της πελάτες την υπηρεσία της Τοποθέτησης Χρηματοπιστωτικών Μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης(placement). Η Τοποθέτηση (placement) είναι η υπηρεσία που παρέχεται απευθείας από την Εταιρεία ή μέσω ενός ή περισσότερων συνεργαζόμενων Ευρωπαϊκών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή Τραπεζών οι οποίοι αναλαμβάνουν να τοποθετήσουν -πουλήσουν σε επενδυτές- κυρίως στην πρωτογενή αγορά, χρηματοοικονομικά μέσα του εκδότη, είτε αναλαμβάνοντας σταθερή δέσμευση έναντι του πελάτη (αναδοχή), είτε χωρίς τέτοια δέσμευση (απλή τοποθέτηση).

Η AEONIC SECURITIES CIF Plc παρέχει μόνο υπηρεσίες απλής τοποθέτησης και όχι υπηρεσίες αναδοχής, δεν αναλαμβάνει δηλαδή σταθερή δέσμευση τοποθέτησης των τίτλων.

Η AEONIC SECURITIES CIF Plc παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες τοποθέτησης αποκλειστικά με έναν από τους τρείς κατωτέρω αναφερόμενους τρόπους:

(α) διά της απλής συγκέντρωσης για εύρεση πιθανών πηγών χρηματοδότησης του πελάτη,
(β) διά της υποβοήθησης δόμησης μίας χρηματοδοτικής συναλλαγής του πελάτη,
(γ) με συνδυασμό των ανωτέρω (α) και (β).

Κατά την παροχή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, η AEONIC SECURITIES CIF Plc ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό του πελάτη της, και σε καμία περίπτωση δεν αγοράζει απευθείας τους προσφερόμενους τίτλους, είτε για δικό της λογαριασμό είτε για άλλους επενδυτές.