Υπηρεσίες

AEONIC SECURITIES CIF Plc

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής

Η AEONIC SECURITIES CIF Plc πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Εισαγωγής για τις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και είναι εγγεγραμμένη στους σχετικούς τηρούμενους καταλόγους. Η AEONIC SECURITIES CIF Plc μέσω συνεργασιών που έχει αναπτύξει με Ευρωπαϊκές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Τράπεζες υποστηρίζει και την εισαγωγή εταιρειών σε Διεθνείς Αγορές και Χρηματιστήρια.

Έργο του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της AEONIC SECURITIES CIF Plc, στην περίπτωση που αυτή λειτουργεί ως Σύμβουλος Εισαγωγής, είναι η υποβοήθηση κάποιας επιχείρησης που επιθυμεί να εισάγει σε κάποια αγορά τις μετοχές ή τις ομολογίες της (εκδότης). Οι συμβουλές απευθύνονται στον υποψήφιο εκδότη είτε ρυθμιζόμενης είτε μη ρυθμιζόμενης αγοράς για την ορθή ανταπόκριση του στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία και την συμμετοχή του στην συγκεκριμένη αγορά.

Ειδικότερα η AEONIC SECURITIES CIF Plc:

(α) Εξετάζει τον τομέα δραστηριότητας του εκδότη, την πρόταση, το επιχειρηματικό του πλάνο, ιστορική οικονομική πληροφόρηση, θέματα που σχετίζονται με τη χώρα σύστασης και δραστηριοποίησης του εκδότη και άλλες εταιρικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας ειδικευμένα άτομα, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, όπου είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί αυτό.

(β) Κατανοεί και αξιολογεί τον εκδότη και τις δραστηριότητες του και τον παρουσιάζει στο Χρηματιστήριο βεβαιώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής.

(γ) Συμβουλεύει τον εκδότη για την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

(δ) Διενεργεί έλεγχο για να διαπιστώσει και να αξιολογήσει την καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη καθώς και για τους Διευθυντές, Διοικητικούς Συμβούλους και βασικούς μετόχους του.

(ε) Διασφαλίζει ότι παρέχονται πιστοποιήσεις από τρίτα ανεξάρτητα πρόσωπα αναφορικά με την νομική και οικονομική κατάσταση των εταιρειών εκδοτών.

(στ) Εκπροσωπεί τον εκδότη έναντι του Χρηματιστηρίου κατά το στάδιο έγκρισης της αίτησης του μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

Σύνταξη Ενημερωτικού ή Πληροφοριακού Δελτίου

Σε περίπτωση που ο εκδότης θέλει να εισάγει τις κινητές αξίες του-μετοχές ή μερίδια ομολογιακού δανείου- σε οργανωμένη-ρυθμιζόμενη αγορά ή σε μη ρυθμιζόμενη αγορά με την διαδικασία της δημόσιας εγγραφής απαιτείται η σύνταξη, υποβολή και έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου προς την εποπτική αρχή της αντίστοιχης χώρας-Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που ο εκδότης θέλει να εισάγει τις κινητές αξίες του-μετοχές ή μερίδια ομολογιακού δανείου-σε μη ρυθμιζόμενη αγορά με την διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης απαιτείται η σύνταξη, υποβολή και έγκριση Πληροφοριακού Δελτίου προς το Χρηματιστήριο που διαχειρίζεται την συγκεκριμένη αγορά.

Η AEONIC SECURITIES CIF Plc επιβλέπει και συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία και σύνταξη του Ενημερωτικού ή του Πληροφοριακού Εγγράφου- Δελτίου, προκειμένου να είναι σε θέση να δώσει τη δήλωση του Σύμβουλου Εισαγωγής, να βεβαιώσει δηλαδή ότι αυτό έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τους Ισχύοντες Νόμους, Κανονισμούς και Κανονιστικές Αποφάσεις της χώρας και του Χρηματιστηρίου. Η AEONIC SECURITIES CIF Plc εποπτεύει και συμμετέχει ενεργά στην ετοιμασία του Ενημερωτικού ή του Πληροφοριακού Εγγράφου λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ζητήματα που εγείρονται σε Ανεξάρτητη Εμπεριστατωμένη Μελέτη (όπου υφίσταται) και ελέγχει ότι το Ενημερωτικό ή το Πληροφοριακό Έγγραφο-Δελτίο (ή οποιοδήποτε παράρτημα του που συντάχθηκε), συμμορφώνεται με τους Νόμους, Κανονισμούς και Κανονιστικές Αποφάσεις του Χρηματιστήριου.

Περιεχόμενο Ενημερωτικού ή Πληροφοριακού Δελτίου

Το Ενημερωτικό ή Πληροφοριακό Έγγραφο/Δελτίο ανάλογα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και τον σχετικό κανονισμό του Χρηματιστηρίου και της προς ένταξη συγκεκριμένης αγοράς περιέχει:

 • Νόμιμη και εμπορική επωνυμία, επαγγελματική διεύθυνση και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης του εκδότη.
 • Αριθμός και κατηγορία των κινητών αξιών που προσφέρονται
 • Νομοθεσία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν/εκδίδονται οι κινητές αξίες.
 • Δικαιώματα που είναι τυχόν ενσωματωμένα στις κινητές αξίες, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών τους και διαδικασία για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
 • Αποφάσεις, άδειες και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν ή/και εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι κινητές αξίες.
 • Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών.
 • Πληροφορίες για το φορολογικό καθεστώς των κινητών αξιών.
 • Αγορά και χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης αγοράς στην οποία θα ενταχθούν προς διαπραγμάτευση οι αξίες του εκδότη.
 • Ημερομηνία κατανομής των μετοχών (πίστωση στις Μερίδες των επενδυτών).
 • Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών.
 • Φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών/ομολογιών.
 • Σύνολο προς Άντληση κεφαλαίων.
 • Συνοπτική καταγραφή της εξέλιξης του εκδότη από την ίδρυση της μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Πληροφοριακού Εγγράφου (ημερομηνία ίδρυσης, εταιρική έδρα, εμπορικό μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη και τον αριθμό εγγραφής, τον κωδικό αριθμό αναγνώρισης εκδότη (Legal Εntity Ιdentifier-LEI), διάρκεια λειτουργίας, αλλαγή έδρας, επωνυμίας, νομικής μορφής και δραστηριότητας, τυχόν προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων, υπαγωγή σε καθεστώς πτώχευσης (ή άλλης προπτωχευτικής διαδικασίας) κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων χρήσεων).
 • Σημαντικά γεγονότα στην εξέλιξη του εκδότη όπως ενδεικτικά αν ο εκδότης έχει προβεί κατά την τελευταία τριετία σε εξαγορά άλλης εταιρίας, αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης ή απόσχισης κλάδου της, πρέπει να παρατίθενται αντίστοιχα πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της εξαγοραζόμενης ή της απορροφώμενης εταιρίας, τους μετόχους τους, την ημερομηνία εξαγοράς ή απορρόφησης, αποτίμηση για το τίμημα της εξαγοραζόμενης ή τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής της απορροφώμενης και το αντικείμενο δραστηριότητας. Για τις περιπτώσεις απόσχισης κλάδου παρατίθενται συνοπτικές πληροφορίες για τον κλάδο που αποσχίστηκε και την εταιρία στην οποία εισφέρθηκε.
 • Ελεγμένες από Ορκωτούς Λογιστές Οικονομικές Καταστάσεις.
 • Βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας όπως Κύκλος Εργασιών, Κόστος Πωλήσεων, Μικτά κέρδη/ζημιές, Έξοδα Διοίκησης και διάθεσης, Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα), Κέρδη προ φόρων, Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων, Κέρδη/ζημιές προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), Κέρδη/ζημιές προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT).
 • Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
 • ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: Πάγια στοιχεία ενεργητικού, Αποθέματα, Απαιτήσεις από πελάτες, Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού, Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.
 • ΠΑΘΗΤΙΚΟ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, Μετοχικό κεφάλαιο, Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας.
 • Επιχειρηματικό περιβάλλον- Κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, περιγραφή των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η εταιρία καθώς και κατανομή του συνολικού ποσού των εσόδων ανά είδος δραστηριότητας και γεωγραφική αγορά, θέση της εταιρίας στον κλάδο – κύριοι ανταγωνιστές, αναφορά στις σημαντικότερες πρόσφατες τάσεις και προοπτικές και τον κλάδο.
 • Περιγραφή των δραστηριοτήτων της εταιρίας, ανάλυση κύκλου εργασιών ανά δραστηριότητα, για το ύψος των εσόδων, την γεωγραφική κατανομή κλπ.
 • Ανάλυση SWOT (Δυνατά, αδύνατα σημεία που έχει η εταιρία σε σχέση με τον ανταγωνισμό στο συγκεκριμένο τομέα της αγοράς που δραστηριοποιείται. Καταγραφή των ευκαιριών και απειλών που αντιμετωπίζει η εταιρία στην αγορά).
 • Οργανωτική Διάρθρωση του εκδότη εάν είναι μητρική ή τμήμα ενός ομίλου, κατάλογος των σημαντικών θυγατρικών του, η επωνυμία τους, η χώρα σύστασης ή εγκατάστασής τους.
 • Οργανωτική Δομή του εκδότη-παρουσίαση της σύνθεσης και λειτουργίας του Δ.Σ., εποπτικοί φορείς-βασικά στελέχη διοίκησης, Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθούνται (αναφορά στην ύπαρξη ανεξάρτητων μελών στο Δ.Σ, ύπαρξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου, πολιτικών και διαδικασιών και για την διαχείριση κινδύνων, συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη).
 • Βασικός ή Βασικοί Μέτοχοι της υφιστάμενης μετοχικής διάρθρωσης του εκδότη παρατίθενται το όνομα κάθε προσώπου το οποίο κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ≥5% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας και αναφέρεται ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχουν τα μέλη του Δ.Σ., τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και ο Σύμβουλος Εισαγωγής.
 • Επενδύσεις που πραγματοποίησε η εταιρία για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες μέχρι και την ημερομηνία του Πληροφοριακού Εγγράφου, που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, καθώς και γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων (εσωτερικό – εξωτερικό), και τρόπος χρηματοδότησης τους και πληροφορίες για τις κυριότερες επενδύσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει η εταιρία στο μέλλον και για τις οποίες η διοίκηση της έχει αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις.
 • Επιχειρηματικό σχέδιο του εκδότη, τις βασικές παραδοχές του, κυρίως ως προς την ανάπτυξη πωλήσεων / εισαγωγής νέων προϊόντων – υπηρεσιών, επενδύσεων, cash flow κατά την διάρκεια του, ανάλυση ευαισθησίας στις διακυμάνσεις των κυριότερων παραδοχών του.
Υποχρεώσεις του Εκδότη

Η AEONIC SECURITIES CIF Plc σε περίπτωση που λειτουργεί ως Σύμβουλος Εισαγωγής μεριμνά για την τήρηση των συνεχών υποχρεώσεων του εκδότη και τον καθοδηγεί για την ομαλή λειτουργία του στο περιβάλλον της κεφαλαιαγοράς.

Η AEONIC SECURITIES CIF Plc:

 1. Παρακολουθεί και συνδράμει τον εκδότη στη συμμόρφωση του με τους ισχύοντες κανόνες της μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
 2. Συμβουλεύει και κατευθύνει τον εκδότη σχετικά με τις υποχρεώσεις του και λαμβάνει κάθε μέτρο που θεωρεί πρόσφορο για την προσήκουσα εκπλήρωση τους.
 3. Διασφαλίζει ότι ο εκδότης α) ενημερώνεται για την ανάγκη εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του συνεχώς και έγκαιρα καθώς και β) ότι πράγματι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και διαπιστώνει την έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση τους σύμφωνα με τους εκάστοτε κανόνες της μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς.
 4. Όταν ο εκδότης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και τον συμβουλεύει ώστε να διορθωθεί έγκαιρα κάθε παράλειψη ή πλημμέλεια, ενημερώνοντας παράλληλα το Χρηματιστήριο για τη φύση της παράβασης και τα μέτρα που ο εκδότης έχει πάρει σχετικά.
 5. Ενημερώνει άμεσα το Χρηματιστήριο σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης με τον εκδότη και ενημερώνει τον εκδότη για τις συνέπειες της διακοπής αυτής, ιδίως σε σχέση με τη διακοπή διαπραγμάτευσης.
 6. Είναι στη διάθεση του Χρηματιστηρίου για την παροχή διευκρινίσεων και πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη και τη συνεργασία του με αυτόν ακόμη και μετά την λήξη ή τον τερματισμό των υπηρεσιών του προς αυτόν.
 7. Ελέγχει ότι ο εκδότης έχει ορίσει υπεύθυνο άτομο για επικοινωνία με το Χρηματιστήριο και τους επενδυτές.
Πρόσθετες πληροφορίες για Ομολογίες

Οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι στο σύνολο τους απαραίτητες και προσαρμόζονται ανάλογα από τον κανονισμό της συγκεκριμένης κάθε φορά αγοράς στην περίπτωση ένταξης σε αυτήν έκδοσης ομολογιακού δανείου.

Επιπλέον περιεχόμενο πληροφοριακού ή ενημερωτικού Δελτίου έκδοσης/προσφοράς Ομολογιακού δανείου:

 • Εκδότρια εταιρία
 • Είδος Δανείου
 • Ύψος Δανείου
 • Διάρκεια Δανείου
 • Ημερομηνία Έκδοσης
 • Ημερομηνία Λήξης
 • Επιτόκιο
 • Αριθμός Ομολογιών
 • Τύπος και Μορφή Ομολογίας
 • Ονομαστική Αξία Ομολογίας
 • Τιμή Διάθεσης των Ομολογιών
 • Τιμή εξόφλησης Ομολογιών
 • Δικαίωμα εκδότη πρόωρης εξόφλησης των ομολογιών (call option)
 • Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης των ομολογιών (put option)
 • Δικαίωμα προτίμησης στην έκδοση
 • Ημερομηνία Αποπληρωμής
 • Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην αγορά
 • Μονάδα διαπραγμάτευσης
 • Εκκαθάριση ομολογιών
 • Εκπρόσωπος Ομολογιούχων
 • Αναφορά στους βασικούς “εμπορικούς” όρους του Ομολογιακού Δανείου (Σύμβαση)
 • Δηλώσεις και διαβεβαιώσεις (Reps & Warranties) του Εκδότη
 • Λόγοι καταγγελίας
 • Εξασφαλίσεις- Ρήτρες
 • Διαδικασία και ποσοστά σύγκλησης και λήψης αποφάσεων από τη συνέλευση των ομολογιούχων
 • Πιστοληπτική διαβάθμιση Ομολογιών και λοιποί όροι αυτής (εφόσον υφίσταται)
 • Όροι Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου
 • Αριθμός και τύπος μετοχών στις οποίες μετατρέπονται οι Ομολογίες
 • Χρόνος ασκήσεως του Δικαιώματος Μετατροπής
 • Λόγος και Τιμή Μετατροπής Ομολογιών σε Μετοχές
 • Εισαγωγή των εκ Μετατροπής Μετοχών
 • Διαδικασία Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης στην Έκδοση του Ομολογιακού Δανείου
 • Δικαίωμα προτίμησης στην έκδοση
 • Άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης-προεγγραφής
 • Διάθεση αδιάθετων Ομολογιών Πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου.