Αμοιβές- Έξοδα

AEONIC SECURITIES CIF Plc

Αμοιβές- Έξοδα

Αμοιβές- Έξοδα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΜΟΙΒΕΣ AEONIC SECURITIES CIF Plc
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT FEE): 0,65% ανά έτος

Ενδεικτική επίπτωση στην ετήσια αξία του Χαρτοφυλακίου του Πελάτη της Αμοιβής Διαχείρισης της AEONIC SECURITIES CIF Plc για χαρτοφυλάκιο ονομαστικής αξίας €100.000

Είδος Χαρτοφυλακίου Συνολική Αμοιβή Διαχείρισης  
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Ποσοστό: 0,65% Ποσό: €650
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Ενδεικτική επίπτωση στην ετήσια αξία του Χαρτοφυλακίου του Πελάτη των Προμηθειών και Εξόδων για συναλλαγές* σε ομόλογα για χαρτοφυλάκιο ονομαστικής αξίας €100.000

Είδος Χαρτοφυλακίου Προμήθειες   Έξοδα  
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Ποσοστό: 0,15% Ποσό: €300 Ποσοστό: 0,10% Ποσό: €200

*Αφορά συναλλαγές ύψους 200.000 ευρώ ανά έτος.

Οι προμήθειες τρίτων εκτελουσών επιχειρήσεων μεταβάλλονται ανάλογα με την εκάστοτε πολιτική τους και είναι ανάλογες με τον αριθμό συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν ανά έτος και το τελικό ποσό επιβάρυνσης μπορεί να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο από αυτό που παρουσιάζεται.