Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα

AEONIC SECURITIES CIF Plc

Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα

Μη Πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα

Ως μη πολύπλοκα επενδυτικά προϊόντα κατηγοριοποιούνται τα παρακάτω:

 • Μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ, εφόσον πρόκειται για μετοχές εταιρειών και εξαιρουμένων μετοχών σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων μη ΟΣΕΚΑ και μετοχών στις οποίες έχουν ενσωματωθεί παράγωγα ή διατίθενται με παροχή πίστωσης.
 • Ομολογίες ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, ή σε ΠΜΔ, εξαιρουμένων εκείνων στις οποίες έχουν ενσωματωθεί παράγωγα ή στις οποίες έχουν ενσωματωθεί δομές που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση του συναφούς κινδύνου ή διατίθενται με παροχή πίστωσης.
 • Μέσα χρηματαγοράς, εξαιρουμένων εκείνων στα οποία ενσωματώνονται παράγωγα ή στα οποία έχουν ενσωματωθεί δομές που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση του συναφούς κινδύνου.
 • Μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ εξαιρουμένων των δομημένων ΟΣΕΚΑ όπως αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού (EE) αριθ. 583/2010.
 • Δομημένες καταθέσεις, εξαιρουμένων εκείνων στις οποίες έχουν ενσωματωθεί δομές που καθιστούν δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση του κινδύνου για την απόδοση ή το κόστος της πρόωρης εξόδου από το προϊόν.
 • Άλλα μη πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
  • Δεν εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες πολύπλοκων επενδυτικών προϊόντων ως περιγράφονται παρακάτω.
  • Υπάρχουν συχνές ευκαιρίες εκχώρησης, εξόφλησης ή με άλλο τρόπο ρευστοποίησής του, σε τιμές που είναι δημόσια διαθέσιμες στους συμμετέχοντες στην αγορά και αποτελούν είτε τιμές της αγοράς είτε τιμές που διατίθενται ή επικυρώνονται από συστήματα αποτίμησης μη εξαρτώμενα από τον εκδότη.
  • Δεν συνεπάγεται για τον πελάτη καμία πραγματική ή δυνητική υποχρέωση υπερβαίνουσα το κόστος απόκτησης του μέσου.
  • Δεν ενσωματώνει ρήτρα, όρο ή στοιχείο ενεργοποίησης που θα μπορούσε να μεταβάλλει ριζικά τη φύση ή τον κίνδυνο της επένδυσης ή το προφίλ απόσβεσης, όπως για παράδειγμα επενδύσεις που ενσωματώσουν το δικαίωμα μετατροπής του μέσου σε διαφορετική επένδυση.
  • Δεν περιλαμβάνει τυχόν ρητές ή σιωπηρές επιβαρύνσεις εξόδου που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της επένδυσης σε μη ρευστοποιήσιμη, ακόμα και αν υπάρχουν πρακτικά συχνές ευκαιρίες για διάθεση, εξαγορά ή άλλου είδους πραγματοποίηση της επένδυσης.
  • Διατίθενται στο κοινό επαρκώς κατανοητές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του και είναι πιθανό ότι αυτές είναι εύκολα κατανοητές, ώστε να παρέχεται στο μέσο ιδιώτη πελάτη η δυνατότητα να λάβει ενημερωμένη απόφαση να διενεργήσει ή όχι μια συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο.