|      Αρχική | Επικοινωνία
 
 
 

 

Aλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της η AEONIC Securities CIF Plc σε σχέση με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας Mifid II.

 

 

 

 

Πληροφορίες για την μεταβολή στοιχείων που μας έχετε ήδη δηλώσει

Για την καλύτερη προστασία των συμφερόντων σας και για την ορθή πληροφόρησή σας πρέπει να μας δηλώνετε την οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που μας έχετε ήδη δηλώσει όπως στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, επαγγελματική διεύθυνση κ.α. αλλά και εάν συμμετέχετε ενεργά στην διοίκηση εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών ή εταιρειών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή εάν έχετε μετοχές των ανωτέρω εταιρειών σε ποσοστό άνω του 3% με email στη διεύθυνση info@aeonic.com.cy .

 

Πληροφορίες για Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ)

Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα είναι τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα ή συμμετέχουν στην διοίκηση πολιτικού κόμματος καθώς και οι άμεσοι στενοί συγγενείς τους ή τα πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών.

Ενημερώστε μας άμεσα με email στη διεύθυνση  info@aeonic.com.cy  εάν είστε:

1) Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο (ΠΕΠ)

2) Στενός συγγενής με ΠΕΠ

3) Πρόσωπο που είναι γνωστό ως στενός συνεργάτης ΠΕΠ

 

Πληροφορίες για «Αμερικανικά πρόσωπα» (US PERSON)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να δίνει πληροφορίες στις φορολογικές αρχές σχετικά με λογαριασμούς και κινήσεις επενδύσεων πελατών μας που χαρακτηρίζονται ως «Αμερικανικά πρόσωπα» ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και διατηρούν λογαριασμούς που υπερβαίνουν συνολικά τα 50,000 $(δολάρια ΗΠΑ).

«Αμερικανικό πρόσωπο» (US PERSON) θεωρείται μεταξύ άλλων α) κάθε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή θεωρείται κάτοικος ΗΠΑ για φορολογικούς σκοπούς, ή είναι κάτοχος της πράσινης κάρτας των ΗΠΑ β) κάθε νομικό πρόσωπο ή οντότητα που έχει την έδρα του ή την εγκατάστασή του στις ΗΠΑ, λειτουργεί σύμφωνα με την Αμερικάνικη Νομοθεσία, έχει Αμερικανική διεύθυνση ή έχει κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες στις ΗΠΑ καθώς και κάθε νομική οντότητα (US Owned Foreign Entity) που έχει α) βασικούς μετόχους ή β) άτομα που ασκούν τον έλεγχο ή την διοίκηση της εταιρείας και έχουν χαρακτηριστεί US Persons.

Αν εμπίπτετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες ενημερώστε μας άμεσα με email στη διεύθυνση  info@aeonic.com.cy  .

 

Πληροφορίες για τον Τόπο Φορολογικής Κατοικίας σας

Σε περίπτωση που ο τόπος φορολογικής κατοικίας σας είναι πλέον άλλος από αυτόν που μας έχετε ήδη δηλώσει ή/και διατηρείτε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και σε άλλη χώρα πλην αυτής που αποτελεί τη φορολογική κατοικία σας, ενημερώστε μας άμεσα με email στη διεύθυνση info@aeonic.com.cy  αλλιώς θα θεωρήσουμε ότι ο τόπος φορολογικής κατοικίας που μας έχετε δηλώσει παραμένει ο ίδιος μέχρι σήμερα.

 

Διάθεση Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Η εταιρεία λειτουργεί σαν διανομέας χρηματοπιστωτικών μέσων. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί  σε καμία περίπτωση πράξη προσωπικής προτροπής ή σύστασης προς εσάς για την απόκτησή τους και κάθε σχετική επικοινωνία με σας αφορά στην πληροφόρηση σας.

 

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs)

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου το επενδυτικό κοινό να είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα και να συγκρίνει επενδυτικές ευκαιρίες, κινδύνους και κόστη από διαφορετικά συσκευασμένα προϊόντα (όπως ενδεικτικά αμοιβαία κεφάλαια διαπραγματεύσιμα ή όχι, δομημένα προϊόντα, συμβόλαια επί διαφορών κ.α.) υποχρεώνει τους παραγωγούς-κατασκευαστές των προϊόντων αυτών να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν σχετικά πληροφοριακά έγραφα.  Τα έγραφα αυτά ονομάζονται Έγραφα Βασικών Πληροφοριών (Key Information Documents, KIDs) και παράγονται από τους παραγωγούς των προϊόντων αυτών (products manufacturers οι οποίοι συνήθως είναι χρηματιστήρια, μεγάλες τράπεζες κ.α.). Η AEONIC Securities CIF Plc έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της http://www.aeonic.com.cy/ Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (Key Information Documents, KIDs) για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που σας διαθέτει και τα οποία περιέχουν πληροφορίες για την φύση και τους κινδύνους που εμπεριέχονται σε αυτά.

 

Εξαίρεση από την Αξιολόγηση Συμβατότητας

Η η AEONIC Securities CIF Plc δικαιούται να σας παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης των εντολών σας χωρίς να διενεργεί έλεγχο συμβατότητας, εφόσον οι εντολές σας για αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων έχει δοθεί με δική σας πρωτοβουλία και αφορούν μη πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως μετοχές ή ομολογίες ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους ή άλλα μέσα χρηματαγοράς, ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (πχ στο ΧΑ) ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ (πχ ΕΝΑ), εξαιρουμένων εκείνων στις/στα οποίες/α έχουν μόχλευση ή έχουν ενσωματωθεί παράγωγα ή άλλες δομές που καθιστούν δύσκολη για σας την κατανόηση του συναφούς κινδύνου(πολύπλοκα).

 

Εξαίρεση από την Αξιολόγηση Καταλληλότητας

Κατά την παροχή της υπηρεσίας της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης των εντολών σας, η η AEONIC Securities CIF Plc (η Εταιρεία) δεν οφείλει να διενεργεί έλεγχο καταλληλότητας και επομένως δεν οφείλει να λαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών σε σχέση με τους επενδυτικούς σας στόχους, τις επενδυτικές σας ανάγκες, την οικονομική σας κατάσταση και το επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου που είσαστε διατεθειμένος να αναλάβετε.  Στην περίπτωση αυτή η η AEONIC Securities CIF Plc δεν έχει αξιολογήσει το επενδυτικό σας προφίλ και δεν σας έχει κατατάξει σε κάποια αγορά στόχο.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών της μεταξύ μας καταρτηθείσας Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας, και γίνεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας, η οποία είναι διαθέσιμη στην δικτυακό της τόπο, με λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και στα δικαιώματα σας.

Η εταιρεία στο πλαίσιο της πλήρους συμμόρφωσης με τους όρους της νέας κανονιστικής ρύθμισης για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σας ενημερώνει επίσης ότι αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και την μεταξύ μας συμβατική μας σχέση.

Επιπρόσθετα η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα:

α) δεν μεταφέρονται, διατίθενται ή παραχωρούνται σε τρίτα μέρη για σκοπούς marketing

β) γνωστοποιούνται σε τρίτα μέρη αποκλειστικά για την επίτευξη του σκοπούμενου αποτελέσματος σχετικά με την προσφερόμενη επενδυτική υπηρεσία και ότι τα τρίτα αυτά μέρη πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

γ) γνωστοποιούνται ή παρέχονται σε κυβερνητικές οντότητες, είτε κατόπιν νόμιμα τεκμηριωμένου αιτήματος, είτε για λόγους εθνικού συμφέροντος που συμπεριλαμβάνουν την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.      

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την AEONIC Securities CIF Plc παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα με email στη διεύθυνση  DPOfficer@aeonic.com.cy . 

  |   Αρχική | Επικοινωνία
 
    Copyright © 2015 Aeonic Securities CIF